loading
0
Koszyk
Użytkownik

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.decoretta.pl

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem internetowym www.decoretta.pl i prowadzony jest przez firmę ATEGA Sp. z o.o. , 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56a, NIP: 113-285-28-35, Regon: 145 951 770, KRS: 0000407186

2. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.decoretta.pl  jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej oraz tworzonej na zamówienie, zegarków oraz opakowań jubilerskich za pośrednictwem sieci Internet.

3. Definicje:

a. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.decoretta.pl,

b. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

c. Sprzedawca – firm ATEGA Sp. z o.o., 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56a, NIP: 113-285-28-35, Regon: 145 951 770, KRS : 0000407186,

d. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

h. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

i. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – wyrób jubilerski, zegarek, opakowanie jubilerskie,

k. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

l. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

 

4. Oferowane Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych fizycznych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Kupujący rejestrujący się na Formularzu rejestracji w Sklepie internetowym, wyraża zgodę  na otrzymywanie korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji.

6. Kupujący składając Zamówienie akceptuje Regulamin oraz regulaminy innych usług (bankowość elektroniczna, systemy płatności, systemy dostarczania przesyłek) związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

7. Biżuteria z metali szlachetnych posiada cechy probiercze Okręgowego Urzędu Probierczego, co jest potwierdzeniem próby kruszcu z jakiego została wykonana. Według prawa probierczego obowiązującego w Polsce, znaki probiercze nie są wymagane na wyrobach złotych o masie poniżej 1 grama oraz na wyrobach srebrnych o masie poniżej 5 gramów.

8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usuwania ofert oraz do zmiany cen, treści opisu produktów oferowanych oraz do dokonywania wszelkich zmian w akcjach promocyjnych bez podania przyczyny.

9. Sprzedawca, jako operator Sklepu internetowego, zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usuwania ofert Produktów oraz do zmiany cen, treści opisu produktów oferowanych oraz do dokonywania wszelkich zmian w akcjach promocyjnych bez podania przyczyny.

 

§ 2. ZAMÓWIENIA

 

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Wszelkich informacji na temat działania Sklepu internetowego, Produktów i Umowy sprzedaży Sprzedawca udziela pod numerem telefonu +48 730 283 421 lub +48 501 283 420 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 – 15:00 lub pod adresem e-mail: sklep@decoretta.pl.

3. Informacja o prezentowanych Produktach nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest zaproszeniem do składania Zamówień.

4. Kupujący może dokonać zakupu po uprzednim wypełnieniu Formularza rejestracji i utworzeniu Konta lub bez tworzenia Konta. Nie jest wymagane utworzenie Konta w celu złożenia Zamówienia. 

5. Kupujący ma możliwość składania Zamówień 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6. Zamówienie Kupujący składa poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane lub zmodyfikowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

9. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi w dni powszednie 24 godziny.

10. Przy składaniu Zamówienia klient może korzystać z kodów rabatowych przesyłanych na jego adres mailowy podany przy zapisywaniu się do newslettera.

11. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

13. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy.

14. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

15. Na zakupione Produkty Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT w zależności od życzenia Klienta.

16. Sprzedawca może na życzenie Kupującego dokonać zmiany adresu dostawy pod warunkiem, że przesyłka nie została nadana.

17. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

 

§ 3. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są cenami brutto za sztukę i zawierają podatek VAT.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a. zapłata przelewem na numer konta bankowego w PKO BP: 62 1020 1127 0000 1002 0306 4573,

b. zapłata za pomocą e-przelewu bankowego,

c. zapłata kartą płatniczą VISA, MASTERCARD, Diners Club, JCB, VISA Electron. Karta płatnicza zostaje obciążona w momencie dokonania płatności za towar.

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

7. Produkty wysyłane są w ciągu jednego dnia roboczego, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).

 

§ 4. ZASADY WYSYŁKI I CZAS DOSTAWY

 

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a. dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,

b. dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską.

c.Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru pod numerem telefonu +48 730 283 421 lub +48 501 283 420 w dni robocze w godzinach 09:00 – 15:00, bądź mailowo sklep@decoretta.pl.

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm przewozowych i zależą od wagi i/lub wartości Zamówienia.

4. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

6. Przygotowanie i wysłanie przesyłki przy jednorazowym zakupie powyżej 300 PLN jest bezpłatne, dotyczy to wyłącznie Zamówień, w których Kupujący przedpłaca na konto całą kwotę za Zamówienie.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

9. W przypadku braku dostępności Produktu Sprzedawca niezwłocznie, lecz w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty złożenia Zamówienia, powiadomi Kupującego, który podejmie decyzje o losach Zamówienia.

10. Koszt i termin dostawy zależą od wybranej formy doręczenia przesyłki i sposobu płatności.

11. Wszelkie przesyłki posiadające cechy uszkodzenia lub ingerencji osób trzecich Kupujący powinien sprawdzać w obecności dostawcy, a w razie stwierdzenia zniszczeń należy spisać odpowiedni raport, co jest niezbędne do uzyskania odszkodowania.

 

§ 5. REKLAMACJE

 

1. Sprzedawca realizując Zamówienie zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.

2. Okres gwarancyjny dla każdego Produktu zakupionego przez Konsumenta wynosi 24 miesiące.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest zgłosić wadę w okresie nie przekraczającym dwóch miesięcy od jej powstania korzystając z wzoru formularza.

4. Wzór formularza reklamacji wysyłany jest Kupującemu drogą mailową w formie arkusza tekstowego.

5. Kupujący ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia).

6. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

7. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu i wypełniony formularz reklamacji.

8. Przesyłka z reklamowanym Produktem powinna spełniać wymogi bezpiecznej przesyłki tj. być zapakowana w szczelną kopertę bąbelkową i nadana rejestrowaną przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy.

9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

11. Kupujący w związku ze skorzystaniem z prawa do reklamacji otrzymuje zwrotnym przelewem poniesione koszty wysyłki towaru jedynie w przypadku uznania reklamacji.

12. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a. umów, których przedmiotem świadczenia jest Przedmiot z dodatkową personalizacyjną usługą według specyfikacji Kupującego,

b. umów zawartych w drodze aukcji publicznej.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową na adres: sklep@decoretta.pl lub pocztową na adres Sprzedającego, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z oryginałem Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia, na adres: ATEGA Sp. z o.o. Sp.k , ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa.

5. Przesyłka z Produktem od którego umowy zakupu odstępuje Kupujący powinna spełniać wymogi bezpiecznej przesyłki tj. być zapakowana w szczelną kopertę bąbelkową i nadana rejestrowaną przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy.

6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

12. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia bądź Formularz rejestracji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.decoretta.pl.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i inne właściwe.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016 roku.

REGULAMIN SKLEPU    POLITYKA PRYWATNOŚCI    PŁATNOŚĆ    ODBIÓR OSOBISTY    WYSYŁKA    ZWROT    REKLAMACJA                 Bądź z nami na: